Home   Menu   Contact Us  
 
  Soba Yoshi & Hanayoshi Menu (click to view)  
  Sunomono
Sunomono
  Sashimi
Sashimi
  Sashimi
Sashimi
  Sushi
Sushi
  Makimono
Makimono
  Temaki
Temaki
  Bento
Bento
  Bento
Bento
  Bento
Bento
   
  Teishoku
Teishoku
  Teishoku
Teishoku
  Teishoku
Teishoku
  Teishoku
Teishoku
  Teishoku
Teishoku
  Teppanyaki
Teppanyaki
  Teppanyaki
Teppanyaki
  Teppanyaki
Teppanyaki
  Donburi
Donburi
   
  Menrui
Menrui
  Menrui
Menrui
  Menrui
Menrui
  Menrui
Menrui
  Agemono
Agemono
  Side Order
Side Order
  Side Order
Side Order
  Soup
Soup
  Beverage
Beverage
   
 
 
Web Developed by where2go.com.my - a division of HKP Marketing Sdn Bhd